Wiadomości

13,5 mld euro dla rolników. Harmonogram PROW 2014-2020. Kiedy jakie dopłaty?

Kiedy rolnicy będą mogli ubiegać się o kolejne środki w PROW 2014-2020?

Fot.: pixabay.com

Kiedy rolnicy będą mogli ubiegać się o kolejne środki w PROW 2014-2020?

- Mamy 13,5 mld euro, czyli o 3,7 mld euro mniej niż w latach 2007-2013 - podkreślił podczas konferencji prasowej Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa. -  Obecnie tylko 9 proc. środków przeznaczonych jest na wzmocnienie przedsiębiorczości, ale pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą na skierowanie części pieniędzy pochodzących z polityki spójności na tereny wiejskie.

 

Przedstawiamy harmonogram PROW 2014-2020.

 

Rozwój gospodarstw: 

„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” (typ operacji „Premie dla młodych rolników") – marzec 2016  

„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (typ operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych„) – marzec 2016 w następujących obszarach - racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu (obszar d) oraz - produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz hodowli bydła (obszar a, b i c)

„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – czerwiec 2016 

„Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” (typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”) – sierpień 2016  - termin uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” ( typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”) – marzec 2017 

. „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw ( typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”) – I kwartał 2017 - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

„Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” (typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa") – I kwartał 2017 - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

 

Wzmacnianie przedsiębiorczości:

 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych") - nabór dla rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników – lipiec 2016 

 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” (typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”) – październik 2016 

 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych") - nabór wniosków obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż) - po akceptacji zmian do PROW 2014-2020 przez KE – listopad 2016 

 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” (typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”) – I kwartał 2017 - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej 

 

Rozwój terytorialny:

 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” ( typ operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych") – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji samorządów województw o ogłoszeniu naboru 

 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” (typ operacji „Scalanie gruntów” ) – marzec 2016 - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru

 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – czerwiec 2016 - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Lokalnych Grup Działania (LGD) o ogłoszeniu naboru

 „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” ( typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów") – lipiec 2016 - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru

 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” (typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa") – sierpień 2016 - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru

 „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” (typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego") oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” (typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej") – kwiecień 2017 - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru 

 

Transefer wiedzy i innowacji:

 „Transfer wiedzy i działalnośd informacyjna” – listopad 2016 

 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” (typy operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” oraz „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”) – listopad 2016

 „Wsparcie dla szkolenia doradców” – listopad 2016 

 „Współpraca” – listopad 2016 − termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

 

Wsparcie jakości produkcji:

 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” – czerwiec 2016 

 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” – grudzień 2016 

 

Źródło: minrol.gov.pl

 

Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas!

Zobacz też

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.