Wiadomości

Fundusze na rozwój usług rolniczych. Premiowana innowacyjność

Na rozwój usług rolniczych można otrzymać wsparcie nawet do 500 tys. zł

Fot.: Polska Press

Na rozwój usług rolniczych można otrzymać wsparcie nawet do 500 tys. zł

Rolnicy będa mogli otrzymać refundację połowy  poniesionych kosztów (w sumie aż 500 tys. zł), jeśli postawią się na usługi dla rolnictwa. Nabór wnosków przewidziano na październik tego roku. 

Możliwość taką daje działanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” (typ operacji "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych") – dotyczy inwestycji związanych ze świadczeniem usług rolniczych.

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Skierowana jest do osób fizycznych; osób prawnych; jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty zakupu wraz z instalacją (lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego.

Pomoc może być przyznana, jeśli wnioskodawca spełninastępujące warunki :

  • prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;
  • przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej, zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa;
  • deklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych, co związane jest z zabezpieczeniem przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania wsparcia, tj. zakupu maszyn rolniczych, które przede wszystkim będą używane we własnym gospodarstwie rolnika, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapewniającej dochód.

Pomocy nie otrzymają podmioty, które skorzystały z pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW 2007-2013.

 

Kryteria oceny będą ukierunkowywać wsparcie na operacje, które w najwyższym stopniu przyczyniać się będą do poprawy dostępności oferty nowoczesnych usług rolniczych dla małych gospodarstw. W związku z tym zastosowane zostaną preferencje dla operacji, które spełnią następujące kryteria:

  •  innowacyjności poprzez uruchomienie nowych usług lub zmianę technologii oferowanych usług, z wykorzystaniem, nowych maszyn i urządzeń, które dotychczas nie były stosowane u danego usługodawcy;
  • przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Preferowane będą też podmioty, które nie korzystały ze wsparcia z PROW 2007-2013 w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz realizujące inwestycje w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym.

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50 proc. kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji programu jednemu beneficjentowi wynosi 500 000 zł (zgodnie z założeniami biznesplanu).

(k)

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.