Regulamin


1.WSTĘP
1.Serwis internetowy strefaagro.pl  prowadzony jest przez spółkę POLSKA PRESS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie; 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 45, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000 zł, NIP 522-01-03-609, telefon: +58 739 66 00, e-mail: bok@gratka.pl , zwaną dalej „Właścicielem”.
2.Regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego „Strefa Agro”, będącego integralną częścią portali, znajdujących się pod adresami:
www.dziennikzachodni.pl, www.gazetakrakowska.pl, www.gazetawroclawska.pl, www.dzienniklodzki.pl, www.kurierlubelski.pl, www.gloswielkopolski.pl, www.dziennikbaltycki.pl, www.nto.pl, www.wspolczesna.pl, www.poranny.pl, www.gp24.pl, www.gazetalubuska.pl, www.pomorska.pl, www.nowiny24.pl, www.echodnia.eu, www.strefaagro.pl
2.DEFINICJE
Serwis - system zapewniający dostęp do stworzonej przez Właściciela internetowej platformy społecznościowej włączonej do sieci Internet pod adresami:

www.strefaagro.dziennikzachodnik.pl, www.strefaagro.gazetakrakowska.pl, www.strefaagro.gazetawroclawska.pl, www.strefaagro.dzienniklodzki.pl, www.strefaagro.kurierlubelski.pl, www.strefaagro.gloswielkopolski.pl, www.strefaagro.dziennikbaltycki.pl, www.strefaagro.nto.pl, www.podlaskie.strefaagro.pl, www.strefaagro.gp24.pl, www.strefaagro.gazetalubuska.pl, www.strefaagro.pomorska.pl, www.strefaagro.nowiny24.pl, www.strefaagro.pl, www.strefaagro.echodnia.eu
w postaci systemu stron dostępnych pod adresami internetowymi, z ofertą informacyjną ogólnodostępną, nieodpłatną, udostępnianą na wyodrębnionych stronach, dostępnych również bezpośrednio, wraz z wchodzącymi w jej skład elementami, w tym m.in.: bazami danych, materiałami tekstowymi, dźwiękowymi, oprawą graficzną i strukturą organizacji, gromadzonymi i przetwarzanymi w systemie informatycznym w uporządkowany sposób, na potrzeby świadczonych przez Właściciela i/lub jego Partnerów Usług; Serwis umożliwia Gościom i Użytkownikom korzystanie z informacji i procedur informatycznych stworzonych i oferowanych przez Właściciela i/lub jego Partnerów, innych zasobów Internetu, oraz usług udostępnianych / oferowanych przez Właściciela przez Serwis, a w tym usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników i Gości.
Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego stanowiącymi jego integralną część.
Właściciel - właściciel Serwisu, spółkę POLSKA PRESS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie; 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 45, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000 zł, NIP 522-01-03-609, telefon: +58 739 66 00, e-mail: bok@gratka.pl

Osoba – osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający osobowości prawnej.
Administrator - osoba lub podmiot zarządzająca i prowadząca całość lub poszczególne strony Serwisu, działająca z upoważnienia Właściciela. Administratorem jest POLSKA PRESS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie; 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 45.

Partner - podmiot lub osoba, która na podstawie umowy z Właścicielem dostarcza w ramach Serwisu treści lub Usługi, działająca na podstawie odrębnych regulacji prawnych i regulaminów. Do usług świadczonych przez Partnerów nie ma zastosowania niniejszy Regulamin.
Gość - osoba niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby bez rejestracji.
Użytkownik – każdy podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, (jeżeli na podstawie prawa może występować w obrocie) -odwiedzający Serwis lub w jakikolwiek sposób korzystający z Serwisu, zarejestrowany, posiadający swój Nick, Hasło i własne Konto w Serwisie.
Konto - dostępny dla każdego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Nicku i hasła oraz wypełnieniu karty rejestracji) indywidualny profil z przypisanym zbiorem danych, za pomocą którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami korzystania z Serwisu, dokonuje działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisu; obejmuje zbiór podlegających archiwizacji informacji o Użytkowniku podawanych w czasie rejestracji oraz informacji o sposobie korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisu, wskazana przez niego w czasie rejestracji Konta i używana w czasie korzystania z Serwisu.
Wolny Dostęp - dostęp oferowany przez Serwis nieodpłatnie (bez potrzeby rejestracji) obejmujący informację ogólnodostępną oraz swobodny dostęp komunikacyjny.
Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane na stronach Serwisu, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oferowane na stronach Serwisu, tj.:
1.     usługi informacyjne - udostępnianie serwisów informacyjnych (patrz dalej cz. IV. pkt. 1),
2.     usługi komunikacji internetowej,
3.     udostępnianie stron dla prowadzenia i publikacji własnej twórczości
4.     usługi wyszukiwania.
Baza danych - zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.
Pobieranie danych - stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości bazy danych.
Usługi informacyjne - udostępnianie treści na skutek indywidualnego zapytania Użytkownika poprzez wyświetlenie strony o określonych adresach (dotyczy wszystkich stron internetowych Serwisu
Usługi komunikacji internetowej -  umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania oraz wysyłania danych;
Usługi wyszukiwania - umożliwienie Gościom i Użytkownikom korzystania z narzędzi informatycznych pozwalających na odszukanie oraz wyświetlenie zapisanych w Serwisie informacji i danych. Usługi wyszukiwania realizowane są z wykorzystaniem mechanizmów własnych, jak i Partnera.
Społeczność internetowa - grupa stałych Użytkowników Serwisu, zainteresowanych tematyką udostępnianą na stronach Serwisu, którzy odwiedzają Serwis i w miarę systematyczny sposób korzystają z materiałów dostępnych na Serwisie.
Wtórne wykorzystanie - publiczne udostępnienie Bazy danych lub jej elementów w dowolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem.

3.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Serwis ma na celu informowanie o regionalnym biznesie rolniczym, a także o zmianach na rynku rolniczym, prawie,  zamieszczanie użytecznych porad dla rolników. Ma forum wymiany poglądów na temat rolnictwa. Jej współtwórcami – obok dziennikarzy zatrudnionych w jakiejkolwiek formie przez Właściciela - są Użytkownicy, którzy tworzą i upowszechniają informację publiczną. Korzystanie z Serwisu ma umożliwiać stworzenie Społeczności internetowej, która dzięki szybkiej wymianie informacji, będzie efektywnie wykorzystywać zasoby Internetu, realizując swoje cele i aspiracje zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi normami.
2.Serwis jest Bazą Danych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.) i podlega ochronie. Ochronie podlegają również elementy Serwisu stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.06.90.631 z późn. zm. - dalej jako ustawa o prawie autorskim).
3.Strefa Agro Regionu jest dziełem zbiorowym i podlega regulacji dotyczących dzieł zbiorowych na postawie ustawy o prawie autorskim. Użytkownicy wprowadzający swoje materiały do Serwisu nie stają się współproducentami Baz Danych w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych, ani współtwórcami Serwisu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim.
4.Korzystanie ze stron Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych lub do wartości prawnych, do utworów i innych elementów z Baz Danych na nich dostępnych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym określonym przepisami prawa Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawa własności przemysłowej oraz Ustawy o ochronie baz danych.
4. ZAKRES USŁUG i WSPÓŁPRACA Z INNYMI PARTNERAMI
1.Dla Gości w ramach Serwisu dostępne są nieodpłatnie następujące informacje, bazy danych i narzędzia teleinformatyczne:

 • w zakresie informacji ogólnodostępnej możliwość przeglądania Serwisu, na poziomie I dostępności, o którym mowa w części 9 Regulaminu.
 • w zakresie swobodnego dostępu komunikacyjnego uczestnictwo bierne poprzez przeglądanie publikowanych przez Użytkowników treści.
 • w zakresie dostarczania narzędzi internetowych uczestnictwo bierne poprzez korzystanie z kalkulatorów i innych narzędzi użytecznych w prowadzeniu działalności gospodarczej

2.W ramach Serwisu dla Użytkowników dostępne są nieodpłatnie Usługi wymienione w p 1. powyżej, a ponadto usługa udostępniania stron dla prowadzenia i publikacji własnej twórczości tj. tekstów, zdjęć, filmów wideo itp.
3.Goście i Użytkownicy będą informowani o wprowadzanych usługach dodatkowych.
4.Serwis publikuje banery oraz linki do innych stron, witryn i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do stron innych Osób bądź Partnerów. Korzystając z baneru lub linku Gość lub Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innej Osoby działającej pod swoim imieniem (nazwą) i na swój rachunek.
5.Właściciel/Administrator Serwisu informuje, iż zasady ochrony Prywatności i ochrona danych osobowych Partnerów są dostępne na ich stronach internetowych, z którymi to Użytkownik/Gość powinien się zapoznać.
6.Właściciel / Administrator Serwisu nie kontroluje, ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich Partnerów.

7.Właściciel / Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach Partnerów współpracujących z Serwisem lub, do których prowadzą linki ze stron Serwisu.
5.WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG
1.Właściciel/Administrator informuje, iż w celu należytego funkcjonowania stron w systemie Serwisie, bieżącej obsługi, konserwacji serwera i oprogramowania będą miały miejsce przerwy techniczne.
6.WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.Umowa o świadczenie nieodpłatnie Usług informacyjnych i komunikacyjnych z Gościem albo Użytkownikiem zostaje zawarta w momencie wpisania przez Gościa i / lub Użytkownika w oknie przeglądarki odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane przez Serwis lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do takich stron po zapoznaniu się z Regulaminem. Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Gościa lub Użytkownika z danych stron Serwisu.
2.Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych nieodpłatnych lub odpłatnych usług świadczonych Użytkownikom przez Serwis podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z odpowiednich usług.
7.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług w ramach Wolnego Dostępu, jak i Usług świadczonych drogą elektroniczną należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@strefaagro.pl. Reklamacje muszą być wysłane z adresu, który został podany w rejestracji.
2.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację o osobie zgłaszającej reklamację, tj. Nick, adres e-mail oraz szczegółowy opis zdarzenia będący przyczyną reklamacji.
3.Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.
4.Odpowiedź na reklamację Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mailowy.
8. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1.Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Właściciela, a prawa do elementów dźwiękowych, audiowizualnych, tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio podmiotów, których materiały – na podstawie umowy/współpracy z Właścicielem – są udostępniane na stronach Serwisu.
2.Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności:
a.     ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
b.     ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
c.     ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d.     ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym,
e.     ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
3.Majątkowe prawa autorskie do utworów (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim) znajdujących się na stronach Serwisu, wszystkie znaki towarowe, konta Użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z oferowanymi serwisami lub Usługami należą do Właściciela lub Partnerów, chyba że z wyraźnego zastrzeżenia wynika co innego albo informacja lub utwory są udostępniane publicznie przez osobę posiadającą do nich odpowiednie prawa majątkowe. Korzystanie z informacji, materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych na stronach Serwisu nie oznacza nabycia przez Gości lub Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów oraz Baz danych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszych zasad korzystania z Serwisu, zabronione jest w szczególności dokonywanie, między innymi w celach komercyjnych:

 • kopiowania, modyfikowania oraz przesyłania lub w inny sposób przetwarzania danych dostępnych przez Serwis, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na stronach Serwisu,
 • rozpowszechniania treści publikowanych na stronach Serwisu,
 • pobierania zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości – części, chyba, że z wyraźnego zastrzeżenia lub oświadczenia Właściciela wynika co innego.

4.Użytkownicy i Goście mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i Baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub Bazy danych lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie umowy/współpracy z Właścicielem - są udostępniane przez Serwis.
5.Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Serwisu treści, chyba, że Właściciel w formie oświadczenia postanowi inaczej. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do udostępnianych materiałów, naruszające prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
6.Jakiekolwiek inne, niż określone w pkt. 4 i 5 niniejszych zasad korzystania z Serwisu korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w ramach Serwisu bez uprzedniej wyraźnej zgody Właściciela udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Właściciela (lub podmiotów, których utwory lub Bazy danych - na podstawie umów z Właścicielem - są udostępniane przez Serwis) do podlegających ochronie utworów i Baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne, karne lub przepisy szczególne. W celu uzyskania zgody na korzystanie z utworów lub Baz danych udostępnianych w ramach Serwisu, prosimy o kontakt na adres: redakcja@strefaagro.pl
7.Dane i informacje udostępniane w ramach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Właściciel uznaje za rzetelne.
8.Niniejsze zasady korzystania z Serwisu nie ograniczają praw Użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach Serwisu.
9.REJESTRACJA
1.Serwis został zaprojektowany na 2 poziomach o różnych stopniach dostępu:

 • I poziom Informacji Ogólnodostępnej - dostępny dla Gości,
 • II poziom Wolnego Dostępu - dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników.

2.Podstawą korzystania z Serwisu w charakterze Użytkownika jest bezpłatna rejestracja w systemie. Dostęp do Usług Serwisu na Poziomie II mają tylko zarejestrowani Użytkownicy, którzy aby skorzystać z Usług Serwisu muszą każdorazowo zalogować się.
3.Korzystanie z Poziomu I jest swobodne, dobrowolne, nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga rejestracji i logowania. Jest on dostępny dla wszystkich osób odwiedzających Serwis (Gości), zgodnie z zakresem określonym w części 4. pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
4.Korzystanie z informacji innej niż ogólnodostępna zamieszczonej w systemie stron Serwisu oraz publikowanie materiałów własnych, zamieszczanie zdjęć i innych materiałów wymaga posiadania statusu zarejestrowanego Użytkownika.
5.W celu dokonania rejestracji należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wypełnić formularz rejestracyjny.
6.Rejestracja dochodzi do skutku po akceptacji przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego. Akceptując formularz Użytkownik równocześnie:

 • uzyskuje dostęp do II poziomu systemu na zasadach określonych w Regulaminie,
 • zapewnia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji wszystkich jego postanowień,
 • zapewnia o prawdziwości i kompletności danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz, że jest pełnoletni i posiada zdolność do czynności prawnych,

7.Podczas rejestracji Użytkownik podaje Nick, hasło oraz swój adres e-mail. Nick oraz hasło Użytkownika (podane w formularzu rejestracyjnym) są potrzebne do czynnego korzystania ze stron systemu Serwisu. Jest też proszony o wypełnienie karty rejestracyjnej, która nie jest widoczna dla ogółu internatów.
8.Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzenie uzyskania Konta oraz link aktywujący konto. Użycie linku kończy proces rejestracyjny.
9.Właściciel nie kontroluje, ani nie weryfikuje podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym.
10.Użytkownik może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany danych podanych w formularzu.
11.W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik zobowiązany jest dokonać ich aktualizacji w terminie 14 dni.
12.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Właścicielowi lub stronom trzecim spowodowaną wadliwym, nieterminowym lub niepełnym przekazaniem danych Użytkownika.
13.W razie ujawnienia naruszenia bezpieczeństwa jakichkolwiek danych zawartych w Serwisie, Użytkownik winien niezwłocznie powiadomić o tym Właściciela / Administratora.
14.Umowa o korzystanie z Serwisu jest zawierana na czas nieokreślony.
15.Strony mogą w każdej chwili rozwiązać umowę.
16.Rozwiązanie umowy musi mieć formę pisemną lub oświadczenia składanego drogą poczty elektronicznej (e-mail).
17.Wraz z zakończeniem umowy dostęp Użytkownika do systemu stron Serwisu na poziomie II dostępności zostaje zablokowany, a zapisane w systemie informacje o Użytkowniku skasowane. Powyższe zostanie zrealizowane przez Administratora niezwłocznie od otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy.
10.PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1.Użytkownik ma prawo:

 • wglądu do swoich danych w Bazach Danych, zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich informacji z Bazy danych Serwisu poprzez stronę rejestracji Użytkownika przy wykorzystaniu swojego Nicku i hasła lub po przesłaniu maila na adres e-mail: redakcja@strefaagro.pl pod warunkiem, że adres e-mail jest tożsamy z podanym podczas rejestracji lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres: POLSKA PRESS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie; 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 45, z dopiskiem na kopercie „Strefa Agro-Zmiana”,
 • dowolnej liczby zmian własnego hasła dostępu
 • wyrejestrowania się z Serwisu w każdym momencie.

2.Użytkownik ma obowiązek:

 • korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego
 • podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą,
 • przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,
 • bieżącego zapoznawania się z aktualną treścią Regulaminu oraz informacjami ogłaszanymi przez Właściciela / Administratora,
 • ochrony przed innymi osobami Nicku oraz hasła dostępu,
 • dokonać zmiany hasła, oraz powiadamiać Administratora w przypadku podejrzenia, że hasło dostało się w ręce osób trzecich,
 • zawiadomić niezwłocznie Właściciela / Administratora o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Serwisu lub treściach naruszających postanowienia Regulaminu, obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów,

3.Użytkownikowi nie wolno:

 •  wykorzystywać Serwisu do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami,
 •  wprowadzać w błąd Właściciela, Administratora, Użytkowników i Gości Serwisu w zakresie przekazywanych danych
 • zakłócać funkcjonowania Serwisu, łączy lub ingerować w przekaz informacji lub oprogramowanie, w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania,
 • publikować na Serwisie informacji, które: naruszają prywatność lub inne prawa, w tym autorskie, jakichkolwiek innych osób lub jednostek organizacyjnych, naruszają zasady uczciwej konkurencji, godzą w wiarygodność handlową lub dobre imię innych Osób, zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne, zabronione przez prawo lub godzące w przekonania światopoglądowe lub religijne.

11.PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA / ADMINISTRATORA
1.Właściciel / Administrator zapewnia w ramach swojej staranności zawodowej poprawne działanie systemu Serwisu, udziela Gościom i Użytkownikom pomocy w ich problemach związanych z użytkowaniem Serwisu.
2.Właściciel / Administrator ma prawo:

 • czytać, blokować i usuwać wszelkie informacje, wypowiedzi, komunikaty niezgodne z prawem lub Regulaminem w szczególności naruszające prywatność lub dobra osobiste Gości i Użytkowników lub innych Osób,
 • blokować rejestrację w Serwisie oraz usunąć Użytkownika korzystającego z dostępu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub prawem oraz zwyczajami i standardami obowiązującymi w sieci Internet,
 • zablokować w całości lub części w dowolnym terminie dostęp Użytkownika, Gościa do Serwisu bez uprzedniego powiadamiania w sytuacjach naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub prawa,
 • dokonywać zmian warunków użytkowania Serwisu, jeśli będzie to konieczne ze względów prawnych, organizacyjnych lub będzie to służyć poprawie atrakcyjności Serwisu oraz wprowadzać zmiany do Regulaminu.

3.Właściciel / Administrator ma prawo do zmian sposobu działania Serwisu, a w szczególności:

 • zmian wyglądu stron Serwisu,
 • zmian funkcji stron Serwisu,
 • zmian w zawartości Serwisu

4.Właściciel nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w Serwisie.
12.ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA / ADMINISTRATORA
1.Właściciel / Administrator nie weryfikuje prawdziwości, kompletności ani aktualności danych Użytkowników i nie odpowiada za ich prawdziwość.
2.Użytkownik powinien, we własnym interesie, przed nawiązaniem kontaktu, złożeniem oferty, udostępnieniem danych, dokonaniem transakcji z Osobą, której dane uzyskał ze stron Serwisu, zweryfikować ich rzetelność i kompletność we własnym zakresie.
3.Użytkownik zamieszcza lub udostępnia publicznie lub indywidualnie dane osobowe, adresowe i domeny na własną odpowiedzialność. Ryzyko związane z nawiązaniem kontaktu i wynikającymi z tego faktu czynnościami (działaniem, zaniechaniem) ponoszą Goście i Użytkownicy Serwisu.
4.Zmiana siedziby, numerów telefonów, adresu internetowego, szaty graficznej, lub treści formularzy w Serwisie, nie narusza postanowień umowy. Właściciel / Administrator nie odpowiada za treści opublikowane na stronach dostępnych przez Serwis lub pod adresami znajdującymi się na stronach Serwisu.
5.W Serwisie mogą się znajdować linki do innych witryn WWW umożliwiające Użytkownikom lub Gościom bezpośrednie przejście na inne strony, które są kontrolowane przez inne Osoby.
13.OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest spółka POLSKA PRESS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie; 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 45. Użytkownicy Serwisu strefaagro.pl, poprzez zaznaczenie stosownych klauzul, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie udostępnionych danych osobowych zgodnie z regulaminem Serwisu oraz z zachowaniem zasad określonych w ustawie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe udostępnione przez użytkowników Serwisu mogą być także przetwarzane w celach marketingowych dotyczących produktów i usług własnych spółki oraz, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, w celach marketingowych produktów i usług partnerów spółki. Każdy użytkownik Serwisu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
2.Pobrane w trakcie rejestracji informacje mogą być wykorzystywane do wysłania materiałów na tematy wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, a także do powiadamiania go o zmianach i/lub uruchomieniu nowych serwisów lub usług na stronach Serwisu. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień zawiadamiając o tym Administratora wysyłając poprzez wysłanie wiadomości na adres: redakcja@strefaagro.pl.
3.Dane Użytkowników, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów i operacji, wykorzystywane są wyłącznie w obrębie Serwisu dla potrzeb obsługi Użytkowników. Dostęp do tych danych mają jedynie uprawnieni pracownicy Właściciela / Administratora. Mają oni obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim.
4.Właściciel ma prawo wykorzystania posiadanych informacji do tworzenia Baz Danych (zbiorów), sporządzania przekrojów demograficznych swoich Użytkowników i do publikowania statystyk i innych informacji, opisujących aktywność zbiorową Gości i Użytkowników przez Serwisu i usług realizowanych na stronach Serwisu. Dane te będą podawane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.
5.Właściciel może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Gości / Użytkowników z usługi świadczonej drogą elektroniczną:

 • oznaczenia identyfikujące Użytkownika (Nick), wskazywane przez Użytkownika podczas rejestracji,
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6.Właściciel udziela informacji o danych, o których mowa w pkt. 8 powyżej organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
7.W przypadku uzyskania przez Właściciela wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, usługodawca może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
8.Właściciel może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 10 powyżej.
14.OCHRONA PRYWATNOŚCI
1.Właściciel może przetwarzać dane osobowe, gdy:

 • Gość, Użytkownik, którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących go danych,
 • jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy Gość, Użytkownik, którego dane dotyczą, jest jej stroną lub, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby - Gościa, Użytkownika, którego dane dotyczą.

2.Zgoda, o której mowa, w pkt. 1, może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.
3.Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby - Gościa, Użytkownika, którego dane dotyczą, a spełnienie warunku określonego w pkt. 1 jest niemożliwe, Właściciel może przetwarzać dane bez zgody tej osoby - Gościa, Użytkownika, do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe.
4.Dane o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem, Regulaminem i umowami obsługi Użytkowników. Przekazywanie danych Osobom trzecim jest wyjątkiem i odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub, jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa oraz w przypadkach określonych tym Regulaminem.
5.Właściciel / Administrator w ramach świadczenia poszczególnych usług zbiera oraz przetwarza dane (niebędące danymi osobowymi) niezbędne dla wykonania danych Usług.
6.Właściciel / Administrator w celu zbierania dozwolonych informacji o Użytkownikach używa mechanizmu cookies. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań oraz zainteresowań.

15.PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ / OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO
1.Właściciel / Administrator udostępniając Gościom i Użytkownikom dane rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu wskazuje na obowiązek przestrzegania praw własności intelektualnej i praw autorskich.
2.W Serwisie publikuje się chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i inne materiały. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych utworów i informacji stanowi samodzielny, odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
3.W przypadku jakichkolwiek roszczeń związanych z ochroną praw autorskich ze strony Osób trzecich skierowanych do Właściciela / Administratora w związku z działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, Użytkownik - po zawiadomieniu go przez Właściciela / Administratora, przystąpi do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy oraz podejmie wszelkie niezbędne działania na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia.
4.Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w Serwisie materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właściciela / Administratora lub przez inny uprawniony podmiot.
5.Użytkownicy oświadczają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Serwisu z materiałów chronionych prawami autorskimi innych Osób, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych Osób. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.
6.Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Gości i Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Właściciel ma prawo do redagowania, kopiowania oraz udostępniania tych materiałów w różnych kanałach informacji elektronicznej, jak i innych form prezentacji serwisu.
7.Prawo do znaków towarowych: www.strefaagro.dziennikzachodnik.pl, www.strefaagro.gazetakrakowska.pl, www.strefaagro.gazetawroclawska.pl, www.strefaagro.dzienniklodzki.pl, www.strefaagro.kurierlubelski.pl, www.strefaagro.gloswielkopolski.pl, www.strefaagro.dziennikbaltycki.pl, www.strefaagro.nto.pl, www.podlaskie.strefaagro.pl, www.strefaagro.gp24.pl, www.strefaagro.gazetalubuska.pl, www.strefaagro.pomorska.pl, www.strefaagro.nowiny24.pl, www.strefaagro.pl, www.strefaagro.echodnia.eu przysługuje Właścicielowi. Znaków tych nie można przetwarzać lub używać do własnych celów komercyjnych bez pisemnej zgody Właściciela.
8.Możliwości używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych przez Serwis wraz ze zdjęciami, grafiką, rysunkami itp. są ograniczone prawami autorskimi oraz innymi prawami, które przysługują legitymowanym podmiotom.
9.Nazwy, WWW oraz znaki graficzne tych mediów są prawnie zarejestrowanymi znakami towarowymi, użytkowymi lub zdobniczymi; podobnie jak inne zamieszczone w Serwisie znaki towarowe, produkty, slogany i loga związane z Serwisem Strefa Agro. Są one zastrzeżone i nie mogą być używane w reklamie i publikacjach bez wyraźnej pisemnej zgody Właściciela. To samo dotyczy innych nazw, znaków i wzorów zastrzeżonych na rzecz Właściciela.
10.Wszystkie inne nazwy firm, produktów i usług, które pojawiają się na stronach Serwisu, zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być podlegającymi ochronie znakami towarowymi innych podmiotów.
11.Znaki towarowe, handlowe, użytkowe, zdobnicze i oznaczenia pochodzenia, a także domeny, które występują na stronach internetowych, podlegają ochronie prawnej. Niedozwolone jest wykorzystywanie bez zgody uprawnionego wspomnianych znaków i oznaczeń, jak również znaków i oznaczeń do nich podobnych oraz uznanych za powszechnie znane.
16.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stają się odpowiednio w całości lub części treścią umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem / Administratorem Serwisu a Gościem i / lub Użytkownikiem z chwilą rejestracji (dotyczy Uzytkownikaów) lub z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu (dotyczy Gości).
2.Zmiana Regulaminu i warunków uczestnictwa dokonywana będzie w drodze zamieszczenia stosownych informacji na stronie Serwisu.
3.Dla oceny stosunków prawnych łączących Właściciela Serwisu i Gościa lub Użytkownika w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
4.Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu.